Legion Maryi

Legion Maryi jest wspólnotą apostolską zrzeszającą ludzi świeckich pod przewodnictwem kapłana, który pełni funkcję kierownika duchowego i odpowiedzialny jest za formację wewnętrzną całej wspólnoty.
Celem Legionu Maryi jest uświęcenie jego członków przez modlitwę oraz czynną pracę apostolską w dziele Maryi i Kościoła.

Duch Legionu Maryi jest tym samym duchem, jaki ożywiał Maryję. Jest to Duch pełnienia Woli Bożej, wielkiej pokory, umartwienia, pokuty i wytrwałej modlitwy. Właśnie w modlitwie odzwierciedla się postawa pobożności Legionu.
Najmniejsza grupa legionowa na terenie parafii nosi nazwę prezydium i zostaje utworzona za zgodą proboszcza. Członkowie jej zbierają się na cotygodniowych zebraniach, w czasie których odmawiają przepisane modlitwy z rozważaniem jednej części różańca św., składają sprawozdanie z wykonanej pracy. Prace apostolskie w ramach posługi duszpasterskiej na terenie parafii wyznacza zawsze proboszcz. Całością działalności Legionu Maryi kieruję ludzie świeccy.

Kierownik duchowy jest obecny na każdym spotkaniu i wychowuje członków wspólnoty w duchu maryjnej służby. Wygłaszana w czasie tygodniowego spotkania alokucja ma na celu wewnętrzne urobienie legionistów, aby „w każdym podopiecznym i w każdym współlegioniście dostrzegali oczyma Maryi samego Chrystusa”. Czynni członkowie wspólnoty legionowej składają, po okresie próby, uroczyste przyrzeczenie legionowe, w którym obiecują – pod kierownictwem Ducha św. – poświęcił się pracy dla ratowania ludzi zagrożonych złem grzechu zdając się w tej pracy całkowicie na opiekę Maryi Niepokalanej.
Legion Maryi nie niesie pomocy materialnej – jego zadaniem jest troska o życie nadprzyrodzone swoich podopiecznych. Wszystkie zasady i założenia działalności Legionu Maryi podaje „Podręcznik Legionu Maryi”, który jest przedmiotem studium podczas tygodniowego spotkania.

Dla pogłębienia życia wewnętrznego członków wspólnoty legionowej, odbywają się coroczne rekolekcje zamknięte i dni skupienia.

Kilka przykładów pracy apostolskiej wykonywanej przez Legion Maryi:

  • odwiedzanie chorych i samotnych parafian w domach, szpitalach, domach opieki społecznej, a także odwiedzanie skazanych;
  • przygotowywanie do sakramentów świętych dzieci i dorosłych;
  • pozyskiwanie członków pomocniczych dla Legionu Maryi – auksyliatorów;
  • odwiedzanie rodzin, które nie miały kontaktu z kapłanem i wspólnotą parafialną;
  • zachęcanie parafian do codziennego uczestniczenia we Mszy świętej oraz przyjmowania Komunii Świętej;
  • pomoc w organizowaniu ważnych uroczystości w parafii.

W czasie wszystkich odwiedzin apostolskich legioniści zachęcają do wspólnej modlitwy i obdarowują Cudownym Medalikiem Najświętszej Maryi Panny.

22 czerwca 2009 r. podczas Mszy św. celebrowanej przez Ks. Kan. Zdzisława Ciżmińskiego troje kandydatów złożyło przyrzeczenie legionowe i w ten sposób Legion Maryi rozpoczął oficjalnie swoje istnienie w naszej parafii.

Spotkania Legionu Maryi w naszej parafii odbywają się w poniedziałki po Mszy św. wieczorowej – w kościele. ZAPRASZAMY!